Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

O nás

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. je projektovou a inženýrskou firmou, která poskytuje komplexní služby v projektové a inženýrské činnosti.

Kolektiv cca 40 kmenových kvalifikovaných, zkušených a i autorizovaných projektantů, konstruktérů, technických a obchodně-ekonomických pracovníků, navazuje na dlouholetou tradici v oblastech projektování staveb, rekonstrukcí, modernizací, vývoje, technických inovací, inženýrských činností a poradenských služeb.

Dosažené výsledky, zkušenosti a nabyté poznatky jsou předpokladem úspěšného uplatnění v různorodých oblastech průmyslu, občanských staveb a jsou také zárukou dobře, rychle a kvalitně odvedené práce k plné spokojenosti a prospěchu zákazníka. Využití moderních prostředků v projektové, konstruktérské a obslužné činnosti, nám umožňuje plnit náš cíl, který oceňují naši dlouholetí zákazníci.


Tradice od roku 1958

40 kvalifikovaných pracovníků

Komplexní služby

Dobře, rychle a kvalitně

Kvalita a rychlost za přijatelnou cenu.

Historie


Současnost

Současnost

Společnost TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., je součástí skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL. Ve své podnikatelské činnosti se zaměřuje na projektování staveb a s tím související činnosti při realizaci staveb.

2017
Současnost
Začátek činnosti firmy TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.

Začátek činnosti firmy TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.

Dne 22.9.1994 se konala ustavující valná hromada zakladatelů a to zástupce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., zakladatelů z řad zaměstnanců TP – projekce, která rozhodla o založení akciové společnosti s obchodním jménem TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., se sídlem v Třinci – Kanadě s předmětem podnikání:

 • projektová činnost v investiční výstavbě,
 • projektování elektrických zařízení,
 • inženýrská a investorská činnost ve výstavbě,
 • projekce a konstrukce strojů a zařízení,
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží

Společnost byla 9. listopadu 1994 zapsána do Obchodního rejstříku v oddíle B, složce číslo 896 vedeném u Krajského soudu v Ostravě.

1994
Začátek činnosti firmy TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.
Samostatně hospodařící jednotka

Samostatně hospodařící jednotka

V roce 1991 dochází k vyčlenění CL – ústřední projekce a konstrukce do skupiny samostatně hospodařících jednotek TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a zároveň ke změně názvu na útvar TP – projekce.

1991
Samostatně hospodařící jednotka
Spojení s hutní konstrukcí

Spojení s hutní konstrukcí

V roce 1987 dochází ke spojení CL – ústřední rozvojové konstrukce s útvarem Hutní konstrukce. Odbor nese název CL – ústřední projekce a konstrukce.

1987
Spojení s hutní konstrukcí
Osamostatnění

Osamostatnění

K 1.4.1981 vzniká z útvaru CL – ústřední rozvojová konstrukce, již samostatný odbor, který je podřízen přímo technickému náměstkovi podnikového ředitele TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN

1981
Osamostatnění
Vznik společnosti

Vznik společnosti

Společnost vznikla transformací konstrukční a projektové složky TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, která od roku 1958 zajišťovala převážně v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH projektové a konstrukční činnosti při přípravě a realizaci modernizačních a investičních akcí.

1958
Vznik společnosti

Certifikace

Společnost TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. je držitelem certifikátu jakosti EN ISO 9001, který byl udělen naší společnosti švýcarskou auditorskou firmou SGS International Certification Services AG již v roce 2000.

Odborná školení

Také naše společnost využívá pro vzdělávání svých pracovníků prostředků evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu


O nás - Odborná školení

Vedení společnosti

Ing. Josef Waclawek

ředitel společnosti

Ing. Romana Staszko

Vedoucí divize TPh - obchod a ekonomika

Ing. Stanislav Smiga

Vedoucí divize TPt - technologická zařízení

Ing. Radek Byrtus

Vedoucí divize TPr - energetická a vzduchotechnická zařízení

Bc. Ondřej Dragon

Vedoucí divize TPe - elektro

Ing. Petr Chroboček

Vedoucí divize TPo - Ocelové konstrukce

Ing. Gabriela Kozdrová

Vedoucí divize TPs - Stavební

Zásady chování obchodní společnosti

Následující zásady jsou základním východiskem našich vnitropodnikových předpisů včetně pracovního řádu, sociálního kodexu, systému jakosti a navazujících vnitřních norem a jsou v nich konkretizovány. 

Zásady dodržujeme a jejich dodržování v našem podniku kontrolujeme a vymáháme.

 • Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury.
 • Náš podnik je obchodní společností založenou a existující podle práva uplatňovaného v České republice; toto právo, či jakékoliv jiné právo, jímž se naše vztahy řídí, soustavně sledujeme, známe, ctíme a bezpodmínečně a důsledně dodržujeme.
 • Usilujeme o to, aby naše vztahy s našimi obchodními partnery, orgány veřejné správy, našimi zaměstnanci a veřejností byly dlouhodobě etablované, stabilní a založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v poctivé jednání.
 • Jednáme a přijímáme svá rozhodnutí v souladu se zásadami zaměstnanecké kolegiality a poctivého obchodního styku a v souladu s právy a povinnostmi, které nám vyplývají z právních předpisů, z rozhodnutí orgánů veřejné správy a ze smluvních vztahů, jejichž jsme účastníkem.
 • Dodržování lidských práv je v naší společnosti samozřejmé. Nepodněcujeme a ani netolerujeme jakékoliv projevy diskriminace. Odsuzujeme jakékoliv formy násilné, nucené či jinak nelegální práce.
 • Odsuzujeme zneužívání práce dětí. Zaměstnáváme pouze osoby splňující podmínky stanovené právními předpisy.
 • Netolerujeme jakoukoliv nelegální práci, a to ani u našich obchodních partnerů.
 • Standardem v našich vztazích se zaměstnanci jsou vždy postupy a podmínky stanovené právními předpisy. To se týká též uzavírání a obsahu pracovních smluv či jiných pracovněprávních smluv a dohod, pracovní doby, udělování volna, přestávek v práci, nařizování přesčasů, odměňování, provádění srážek ze mzdy či ukončení pracovněprávních vztahů.
 • Naše zaměstnance řádně odměňujeme za pracovní výkon. Nad rámec zákona poskytujeme svým zaměstnancům sociální a jiné výhody.
 • Ve vztahu k našim zaměstnancům, ale též ve vztahu k orgánům veřejné moci, plníme veškeré naše zákonné informační povinnosti.
 • Respektujeme práva našich zaměstnanců včetně práva se sdružovat a kolektivně vyjednávat. Respektujeme pozici odborových organizací působících v našem podniku jakožto zástupců našich zaměstnanců a považujeme je za naše partnery v sociálním dialogu.
 • S našimi zaměstnanci soustavně komunikujeme včetně setkání a porad s vedoucími zaměstnanci, jakož i informování našich zaměstnanců o aktuálních záležitostech prostřednictvím nástěnných informačních tabulí, elektronického informačního systému a závodního rozhlasu.
 • Vítáme dotazy a připomínky našich zaměstnanců, pro něž je v sídle naší společnosti aplikován princip otevřených dveří k vedoucím pracovníkům a instalována informační schránka „Náměty a dotazy“.
 • Všechny naše zaměstnance pravidelně každoročně hodnotíme.
 • Nebráníme se stížnostem našich zaměstnanců ani jiných osob; umožňujeme jim podávat stížnosti, včetně anonymních, a těmito stížnostmi se zodpovědně zabýváme.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je organickou součástí veškerých našich aktivit a má nejvyšší prioritu. V naší společnosti vytváříme co nejpříznivější pracovní podmínky. Dbáme na to, aby každá pracovní činnost byla prováděna bezpečnými pracovními postupy.
 • Zpracovali jsme a soustavně hodnotíme a aktualizujeme systém identifikace a hodnocení rizik možného poškození zdraví při práci, obsahující též opatření k odstraňování rizik poškození zdraví.
 • Vyznáváme prevenci. Naše zaměstnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné práci a k ochraně zdraví.
 • Našim zaměstnancům poskytujeme osobní ochranné pracovní prostředky podle seznamu vyhotovených pro každé pracovní místo. Zaměstnancům v horkém období roku poskytujeme ochranné nápoje.
 • Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců v systému pracovně lékařských prohlídek; nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance.
 • Dojde-li i přes naše úsilí k nehodě, uplatní se náš systém zahrnující zajištění první pomoci, hlášení a vyšetřování úrazů či jiné neblahé události a přijímání opatření k zamezení jejího opakovaného vzniku a k náhradám škod.
 • K našim obchodním partnerům přistupujeme jako k osobám, které nám jsou rovny, jednáme s nimi čestně a transparentně, s úctou a spravedlivě.
 • Předpokládáme, že naši obchodní partneři vyznávají stejné zásady jako my; pokud se přesvědčíme o tom, že tomu tak není, respektujeme to, pokud to není v rozporu s právními předpisy a pokud to nevyvolává nadměrné riziko nebo nepůsobí újmu.
 • Zavazuje nás, že pro naše obchodní partnery vytváříme hodnoty. 
 • Zajišťujeme odpovídající dohled nad dodržováním pracovních a technologických postupů a nad řešením případných stížností našich obchodních partnerů. 
 • Chceme, aby náš obchodní partner s námi spolupracoval soustavně nebo aby se k nám vrátil. Úspěch našeho obchodního partnera je i naším úspěchem.
 • Vyznáváme jednotu slov a činů; co slíbíme, to splníme. Podporujeme etickou podnikatelskou kulturu a své povinnosti plníme pečlivě, poctivě a čestně.
 • Vyznáváme nulovou toleranci vůči nabízení či přijímání úplatků.
 • Naše zaměstnance přísně vedeme k tomu, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání; nikdo nebude v souvislosti s výkonem práce pro náš podnik, našim jménem nebo s odkazem na náš podnik vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí nebo příslib poskytnutí jakékoliv výhody, ani takové plnění nabízet či poskytovat.
 • Jsme zastánci svobodné, čestné a spravedlivé hospodářské soutěže; nečiníme nic, co by takovou soutěž narušilo.
 • Vyhýbáme se střetu zájmů a situacím, které mohou vyvolat podezření z takového střetu, včetně střetu našich zájmů se zájmy našeho podniku; případné jednání ve střetu zájmů je možné pouze, pokud to dovoluje zákon.
 • Ctíme práva duševního vlastnictví, zájem na zachování mlčenlivosti o obchodním tajemství a jiných důvěrných informacích a tato práva a tyto informace chráníme v rozsahu daném právními předpisy, smlouvami s obchodními partnery, souhlasy subjektů údajů a podnikatelskou etikou.
 • Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje nám byly poskytnuty.
 • Všichni naši zaměstnanci, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností přicházejí do styku s osobními údaji, s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství či s jinými důvěrnými informacemi, jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a informacích.
 • Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší politiky a současně neopomenutelným prvkem naší veškeré odborné činnosti. 
 • Dlouhodobě a koncepčně se snažíme o neustálé zvyšování naší odborné kvalifikace v oblasti ochrany životního prostředí a uplatňování zákonů a souvisejících předpisů ve výsledcích práce našich zaměstnanců pro zákazníky.

Tyto zásady jsou základním východiskem našich vnitropodnikových předpisů včetně pracovního řádu, sociálního kodexu, systému jakosti a navazujících vnitřních norem a jsou v nich konkretizovány.


Tyto zásady dodržujeme a jejich dodržování v našem podniku kontrolujeme a vymáháme.


 V Třinci dne 1.03.2020


 TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.


Ing. Josef Waclawek, předseda představenstva a ředitel společnosti

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole telefon

Špatný formát telefonu

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole text

Zaškrtněte prosím

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána